Zgody

 ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Przedszkole Miejskie Nr 2 w Piastowie, przy  ul. Lelewela 16/18, danych osobowych mojego dziecka: ………………………………………………………………….. w rodzaju: wizerunek w związku z publikowaniem na stronie internetowej przedszkola zdjęć dzieci biorących udział w uroczystościach, jak również wycieczkach i konkursach, w celu promowania działań dotyczących organizacji uroczystości, zapewnienia dzieciom warunków rozwoju zainteresowań i uzdolnień oraz kształtowania aktywności społecznej i umiejętności spędzania wolnego czasu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.   w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1, ze zm.).

Niniejsza zgoda jest dobrowolna i może być cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

                                                                       ………………………………..

                                                                        ………………………………..

                                                                                                  (data, czytelny podpis Rodzica/ów)

 

 ZGODA NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU

W związku z publikowaniem na stronie internetowej przedszkola zdjęć dzieci biorących udział  w uroczystościach, jak również wycieczkach i konkursach, w celu promowania działań dotyczących organizacji uroczystości, zapewnienia dzieciom warunków rozwoju zainteresowań i uzdolnień oraz kształtowania aktywności społecznej i umiejętności spędzania wolnego czasu wyrażam zgodę na rozpowszechnianie, wykorzystanie, utrwalanie, zwielokrotnianie, kopiowanie, opracowanie i powielanie mojego wizerunku /mojego dziecka …………………………………………………. zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2509). Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku nie jest ograniczona czasowo i terytorialnie. Zgoda jest udzielona nieodpłatnie.  

                                                                       ………………………………………………………

                                                                    (zgoda obojga rodziców/opiekunów prawnych, data, podpis)

       

    ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Przedszkole Miejskie Nr 2 w Piastowie przy   ul. Lelewela 16/18, danych osobowych mojego dziecka w rodzaju: imię i nazwisko, …………………………………….… w celu organizacji konkursów   zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1, ze zm.). Niniejsza zgoda jest dobrowolna i może być cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

                                                                                ………………………………

                                                                               (data, czytelny podpis)

Obowiązek informacyjny został zamieszczony na stronie:  www.p2.przedszkola.net.pl

 

ZGODA NA NAUKĘ RELIGII

Wyrażam zgodę na  uczestniczenia mojego  dziecka  (imię i nazwisko) – ………………………………………………………………  w lekcjach Religii  w Przedszkolu Miejskim nr 2 w Piastowie .

 Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizowania nauki religii, tj. gdyż jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w związku z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 983). Podstawą dopuszczalności przetwarzania danych osobowych szczególnej kategorii jest art. 9 ust. 2 lit. g RODO

                                                                                              Data, czytelny podpis Rodziców

                                                                                                          ……………………………

                                                                                                           ………………………….…

 

           Obowiązek informacyjny został zamieszczony na stronie:  www.p2.przedszkola.net.pl

 

ZGODY – DO POBRANIA